Η καλύβα του Παππού: Περί Κουρέων και Υλοτόμων...

28 Οκτ 2011

Περί Κουρέων και Υλοτόμων...

Και φαντασθείτε... εάν, λέγω εάν, ο κουρεύς δεν επεθύμει να είνε κουρεύς αλλ' άλλον τι;...

Και δια να το προσαρμόσωμεν ολίγον στα δικά μας:


Δεν υπάρχουν σχόλια: